Major Writers:  Zhu Hongxiang, Guo Huijun, Huang Jianping 
  Major Photographers:  Duan Qiwu, Chen Wenyou 
  Chief Editor:  Yang Liuqing
  Web Designing: Sun Yong
  Flash: Chu Minxue, Sun Yong
  Video: Chu Minxue, Sun Yong, Gao Lei
  Material Sources:  Xishuangbanna Tropical Botanical Garden,
                             Chinese Academy of Sciences